blog corredoria d'assegurances 8 girona i figueres | RM Assessors

Aprovada la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria de Seguretat Social, laboral i d’ocupació per al 2019

En el BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2018 que aborda la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques per a l’any 2019 i l’increment del límit màxim i de les bases màximes i mínimes de cotització dels diferents règims del sistema, així com la fixació dels nous tipus de cotització. Inclou també mesures per lluitar contra la precarietat en l’ocupació, així com reformes que afecten els treballadors autònoms. Destaquem el següent:

 

Increment de les pensions de la Seguretat Social:

 • Increment general: 1,6%
 • Increment de les pensions mínimes, del SOVI i no contributives: 3%.
 • Pensió màxima mensual: 2.659,41 €, equivalent a 37.231,74 € anuals.
 • Pensió mínima anual pels jubilats majors de 65 anys:
  • Amb cònjuge a càrrec: 11.701,20 €.
  • Sense cònjuge: 9.483,60 €
  • Amb cònjuge no a càrrec: 9.000,60 €.

 

Paga de compensació per la desviació de la inflació en el 2018: Abans del  mes d’abril de 2019 s’abonarà als pensionistes l’import per la diferència entre la revaloració de l’1,6% que es va aplicar en el 2018 i l’1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs mensuals dels últims 12 mesos.

 

Pensió de viduïtat: A partir de la nòmina de gener, la pensió de viduïtat es calcularà aplicant el 60% de la base reguladora.

 

Cotització al Regim General de la Seguretat Social:

 • Base màxima:4.070,10 € mensuals o 135,67 € diaris. (Representa un increment del 7% en relació als imports vigents el 2018).
 • Base mínima: 1.050,00 € mensuals o 35,00 e diaris.
 • Tipus de cotització: Sense variació respecte del 2018.
 • Tipus mínim de la tarifa de primes de cotització per contingències professionals: Passa del 0,9% al 1,5%.
 • Personal en pràctiques: El personal contractat en pràctiques formatives i acadèmiques s’haurà de donar d’alta a la Seguretat Social encara que no estigui remunerat.
 • Queda en suspens el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.
 • En contractes de durada temporal igual o inferior a 5 dies la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 40 per cent (enfront del 36% fins al moment). Aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

 

Treballadors autònoms:

 • Passa a ser obligatòria la cobertura de totes les contingències, incloses les d’accidents de treball i cessament d’activitat, que duplica el seu període de durada, excepte pels treballador agraris per compte propi.
 • Base mínima de cotització: 944,40 € mensuals.
 • Tipus de cotització:
  • 2019: 30,00 %
  • 2020: 30,30%
  • 2021: 30,60 %
  • 2022: 31,00 %
 • Tarifa plana:
  • Primers 12 mesos: 60 € mensuals si cotitza per base mínima o reducció del 80% de la quota per contingències comuns si es cotitza per base superior.
  • Mesos 13 a 24: S’aplica reduccions sobre la quota corresponent.
 • Es deroga els incentius a la contractació indefinida de joves per microempreses i empresaris autònoms.
 • S’ajorna d’implementació de la figura de treballador autònom a temps parcial.
 • Es penalitza amb multa de fins a 10.000 € la utilització de la figura de “fals autònom” (que una empresa tingui treballador donats d’alta com autònoms quan haurien d’estar d’alta en el Regim General de la Seguretat Social en estar subjectes a les directrius de l’empresa).

 

Empleats de la llar:

 • S’estableixen bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions. Es preveu que a partir del dia 1 de gener del 2021 s’hagi de cotitzar pel salari real.
 • Tipus de cotització:
  • Per contingències comuns: 28,30%, del qual, el 23,6% a càrrec de l’ocupador i el 4,7% a càrrec de l’empleat.
  • Per accidents de treball i altres contingències professionals: 1,5%.

 

Jubilació: Es modifica l’Estatut dels Treballadors perquè els convenis col·lectius puguin establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat legal de jubilació -la coneguda com a “jubilació obligatòria”- sempre que tinguin dret al cent per cent de la pensió de jubilació.

 

Eliminació d’incentius per a la contractació de treballadors:

 • Eliminació dels incentius a la contractació de treballadors vinculats a la taxa de desocupació: Es deroguen expressament les següents mesures per incentivar la contractació de treballadors vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%:
  • El contracte indefinit de suport a emprenedors.
  • La possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
  • La contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
  • Els incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove.
  • El contracte a la primera ocupació jove i els incentius als contractes en pràctiques.
 • S’ha derogat el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat, o a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.