Millores en prestacions, incentius a la contractació laboral, control de jornada i altres novetats en matèria de protecció social i lluita contra la precarietat laboral

En el BOE del dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, pel qual es regulen una sèrie de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquest Reial Decret haurà de ser ratificat per la diputació permanent del Congrés de Diputats en el termini de 30 dies. Cas contrari deixarà d’estar en vigor a partir d’aquell moment (Atenció: Aquesta disposició finalment ha estat convalidada per resolució del Congrés de Diputats del dia 3.4.2019 i, per tant, seguirà vigent).

Destaquem el següent:

 

Subsidi per desocupació de més grans de 52 anys (Entrada en vigor: 13.de març del 2019)

 • Reducció de l’edat d’accés al subsidi,  de 55 a 52 anys.
 • Supressió del requisit de tenir complerta l’edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi, permetent l’accés quan es compleixi aquesta edat.
 • Increment de la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació.
 • Eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l’accés al subsidi, i prendre únicament les de la persona sol·licitant per a determinar si escau la concessió.
 • Increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment.
 • Eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d’una feina desenvolupada a temps parcial.

 

Prestacions familiars de la Seguretat Social (Entrada en vigor, 1 d’abril del 2019):

 • S’incrementa l’import de l’assignació econòmica per fill a càrrec.
 • S’incrementa l’import mínim de les pensions d’incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna per a menors de 60 anys del sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva.

 

Bonificació per a la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada. (Entrada en vigor, 1 d’abril del 2019):

 • Les empreses que contractin indefinidament a persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació, tindran dret, des de la data de subscripció del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si escau, pel de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant tres anys, per cada treballador contractat.
 • Quan aquests contractes se subscriguin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant tres anys.
 • Si el contracte se subscriu a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.
 • Per a l’aplicació d’aquest incentiu l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la seva subscripció. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

 

Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. (Aquesta mesura serà aplicable des de l’1 de gener de 2019 fins al dia 31 de desembre de 2019):

 • Les empreses d’aquest sector que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social.
 • Aquesta mesura serà aplicable des de l’1 de gener de 2019 fins al dia 31 de desembre de 2019.

 

Registre de jornada (entrada en vigor: 12 de maig del 2019):

 • Totes les empreses hauran de dur un registre horari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari.
 • Aquest registre s’haurà de dur en la forma que determini el conveni col·lectiu d’aplicació o acord d’empresa o, en el seu defecte, ho decidirà l’empresari prèviaconsulta amb els representants dels treballadors en l’empresa.
 • El registre s’haurà de conservar durant 4 anys i s’haurà de tenir a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • El seu incompliment podria ser considerat infracció greu sancionada amb multa d’entre 626 i 6.250 €.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.