Nova bonificació de la Seguretat Social per a la contractació d’aturats de llarga durada

Des del passat 1 d’abril, el Reial decret llei 8/2019 (RDL), de 8 de març, ha regulat una nova bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada. Destaquem el següent:

Quins son els requisits per aconseguir la bonificació ? : 

 • Els treballadors han d’estar desocupats i inscrits en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació.
  • No poden ser familiars de l’empresari.
  • No poden ser empleats que haguessin treballat en l’empresa amb contracte indefinit en els últims 24 mesos o amb contracte temporal en els últims sis.
 • El contracte haurà de ser per temps indefinit.
 • No importa el l’edat del treballador ni el nombre d’empleats que tingui l’empresa.
 • Tenen dret a aquesta bonificació els contractes indefinits efectuats a partir de l’1 d’abril del 2019.
 • L’empresa ha d’estar al corrent de pagament a la Seguretat Social.

 

Quina es la bonificació ? : 

 • 108,22 euros al mes, equivalents a 1.300 euros/any, durant tres anys.
 • Quan aquests contractes es concertin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros/mes, equivalents a 1.500 euros/any, durant tres anys.
 • Si el contracte se subscriu a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

 

Quins son els requisits de l’empresa per a mantenir la bonificació ? : En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

 • Mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.
 • Mantenir el nivell d’ocupació total en l’empresa assolit amb el contracte durant, com a mínim, dos anys des de la seva subscripció.
 • Les obligacions anteriors no es considera incomplertes quan el contracte de treball s’extingeix-hi per alguna de les següents causes:
  • Per causes objectives.
  • Per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent.
  • Per extinció de contracte causada per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte o per resolució durant el període de prova.

Asian worker in production plant drilling at machine on the factory floor

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.