Suspensió del contracte de treball per mutu acord de les parts

l’Art. 45 de l’Estatut dels Treballadors estableix les causes legals de suspensió del contracte de treball. Destaquem el següent:

Causes legals de suspensió del contracte de treball:

 • Mutu acord de les parts.
 • Les consignades vàlidament en el contracte.
 • Altres causes legals, com ara la incapacitat temporal dels treballadors, naixement de fills, risc d’embaràs, etc.

Moment en el que empresa i treballador poden acordar la suspensió del contracte de treball:

 • Inicialment, en el moment de fer el contracte de treball, empresa i treballador podran preveure les causes que si es donessin en el futur comportarien la suspensió del contracte.
 • I també en qualsevol moment posterior.

 

Efectes i durada de la suspensió del contracte de treball per acord entre empresa i treballador:

 • El treballador no haurà de treballar i l’empresa tampoc haurà de pagar el salari.
 • L’empresa tampoc haurà de cotitzara a la Seguretat Social a no ser que s’hagués pactat el contrari.
 • Empresa i treballador podran acordar lliurament la durada de la suspensió del contracte de treball.
 • Es pot pactar que la suspensió sigui amb reserva del lloc de treball, o no. En el cas que s’hagués pactat de forma expressa la reserva del lloc de treball, la negativa de l’ocupador a la readmissió després de la finalització del període suspensiu equivaldrà a un acomiadament improcedent (com ha assenyalat el Tribunal Suprem en la seva sentència de 26-10-2016).
 • Les parts podran establir motius de suspensió del contracte sempre que no suposin abús de dret. Les condicions de la suspensió s’han d’establir per escrit. Excepte pacte en contrari l’empresari estarà exempt de cotitzar a la Seguretat Social durant aquest període.
 • El que no es pot fer és utilitzar el mutu acord per a establir un règim diferent d’algun supòsit de suspensió que sigui menys favorable per al treballador que el legalment establert; jugaria en aquest cas el principi de irrenunciabilitat de drets.

 

Suspensió del contracte de treball durant del període de prova:

 • Durant el període de prova, les situacions d’incapacitat temporal, naixement, risc durant l’embaràs, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant la lactància i violència de gènere que afectin la persona treballadora, interrompran el còmput del període de prova sempre que es produeixi acord entre les parts (art. 14.3 ET).
 • La suspensió succeïda durant la suspensió de un contracte temporal no implica la corresponent ampliació de la durada del contracte, tret que així s’hagués pactat (art. 7 del RD 2720/1998).

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 4267 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores laborals: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.