Les empreses han de tenir representants dels treballadors? Qui pot promoure les eleccions?

Els treballadors tenen reconegut per llei el dret d’estar representats en l’empresa. D’aquesta forma, encara que no siguin propietaris ni accionistes poden ser escoltats, tenir informació sobre com va l’empresa, i ser tinguts en compte quan l’empresa hagi de prendre decisions que afectin els treballadors. Aquesta representació és un dret que l’empresa no pot suprimir. Qualsevol acció empresarial en contra d’aquest dret pot ser nul·la i suposar una sanció per a l’empresari.

Quines empreses han de tenir representants dels treballadors i quants n’han de tenir ?:

 • Empreses  de fins a 5 treballadors: No n’han de tenir representants dels treballadors a no ser que el seu conveni col·lectiu digui el contrari.
 • Empreses de 6 a 10 treballadors: Els treballadors decidir si volen tenir un representant o no.
 • Empreses de més de 10 i fins a 30 treballadors: Han de tenir un representant.
 • Empreses  de 31 a 49 treballadors: Han de tenir tres representants.
 • Empreses  50 a 100 treballadors: Han de tenir cinc representants constituïts en comitè d’empresa o centre de treball
 • Empreses de 101 treballadors en endavant: Han de tenir entre 9 i 75 representants constituïts en comitè d’empresa o centre de treball, en funció del nombre de treballadors que integri la plantilla de l’empresa.

 

Com s’ha de computar el nombre de treballadors de l’empresa ?:

 • Els treballadors fixes – discontinus i els treballadors amb contracte superior a un any es computaran com si fossin fixes de plantilla.
 • Els treballadors amb contracte de fins a un any es comptaran segons el nombre de dies treballat l’any anterior a la convocatòria d’eleccions. Cada 200 dies treballats o fracció comptarà com un treballador més.

 

Qui, quan i com es pot promoure la celebració d’eleccions ?:

 • Les eleccions podran ser promogudes pels sindicats o per acord de la majoria dels seus propis empleats. Per tant, encara que l’empresa no ho vulgui o encara que el promotor hagi estat un sindicat i no els seus treballadors, en la seva empresa se celebraran eleccions sindicals.
 • Han d’haver transcorregut almenys sis mesos des de l’inici de la seva activitat, encara que el conveni pot reduir aquest termini a tres mesos.
 • Els promotors (normalment, els sindicats més representatius) han de comunicar a la seva empresa i a l’autoritat laboral el seu propòsit de celebrar eleccions amb un preavís mínim d’un mes a l’inici del procés electoral.

 

Qui podrà votar?: En aquestes eleccions poden votar tots els treballadors que siguin majors de 16 anys i que tinguin almenys un mes d’antiguitat en l’empresa.

Qui podrà ser elegit i per quan de temps?:

 • Podran ser elegits els treballadors majors de 18 anys amb una antiguitat d’almenys 6 mesos, tret que el conveni col·lectiu indiqui una antiguitat inferior. És igual si els treballadors són espanyols o estrangers o si estan afiliats o no a un sindicat.
 • Els treballadors seran elegits per un període de 4 anys.

 

Quines obligacions té l’empresa una vegada rebuda la notificació dels promotors de les eleccions?:

 • En el termini de set dies haurà d’informar els treballadors que hauran de constituir la mesa electoral. Aquests empleats seran el més antic (que serà el president de la mesa), el de més edat (que serà vocal) i el de menys edat (que, a part de vocal, també serà el secretari).
 • Haurà de lliurar el cens laboral (la relació d’empleats que treballen en la seva empresa) a la mesa electoral
 • Haurà de facilitar els mitjans necessaris per al desenvolupament normal de les eleccions. La votació s’haurà de dur a terme en el centre de treball i durant la jornada laboral. A partir d’aquí, serà la mesa electoral la que dirigirà el procés electoral.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.