Els autònoms poden tenir dret a una prestació quan cessin en la seva activitat

La prestació per cessament de l’activitat és un sistema específic de protecció dels treballadors autònoms i consisteix en que l’autònom que cessi en la seva activitat pugui rebre una prestació durant un període d’entre 4 i 24 mesos en funció del temps cotitzat. Destaquem i resumim el següent:

Quins són els requisits per tenir dret a la prestació?:

 • Estar afiliat i en situació d’alta en la Seguretat Social.
 • Estar al corrent en el pagament de quotes.
 • Acreditar un període mínim de cotització durant els 12 mesos consecutius anteriors al cessament d’activitat
 • Subscriure un compromís d’activitat.
 • No reunir els requisits per accedir a la jubilació ordinària
 • Que no concorri cap de les incompatibilitats que estableix la llei.

 

Per tenir dret a la prestació s’haurà d’acreditar alguna de les causes següents:

 • Pèrdues superiors al 10% de la facturació en un any (excepte en el primer any d’exercici de l’activitat).
 • Que jutjats i/o administracions públiques estiguin executant deutes contra l’autònom per import superior al 30% de la seva facturació l’any anterior.
 • Que l’autònom hagi estat declarat en concurs de creditors.
 • L’existència d’una força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de l’autònom.
 • La pèrdua de la llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat  i no vingui motivada per la comissió d’infraccions penals.
 • La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.
 • El divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu cònjuge o de la persona de la qual s’hagués separat i en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de la Seguretat Social.
 • La mort, incapacitat o jubilació del cònjuge titular del negoci, amb el qual l’autònom que demani la prestació estigui donat d’alta com a familiar col·laborador.

 

Durada de la prestació: En funció del temps cotitzat entre 4 mesos de prestació per 12 mesos de cotització i 24 mesos de prestació per 48 mesos de cotització.

 

Quantia de la prestació mensual:  Import equivalent al 70% de la base reguladora, calculada sobre la mitjana de les bases per les quals el treballador hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat. Hi ha unes quanties mínimes en funció de quines siguin les circumstàncies econòmiques i familiars de l’autònom.

 

Pagament únic de la prestació:

 • Els autònoms que pretenguin desenvolupar una nova activitat per compte propi o incorporant-se com a soci treballador en cooperatives o societats laborals/mercantils, podran demanar cobrar de cop tota la prestació.
 • L’import a cobrar serà l’equivalent al que resti a percebre de la prestació per cessament d’activitat sempre que es reuneixin els requisits.

 

Tipus de treballadors autònoms que tenen una regulació especial pel que fa a aquesta prestació:

 • Treballadors autònoms econòmicament dependents.
 • Treballadors autònoms per la seva condició de socis de societats de capital.
 • Socis treballadors de les cooperatives de treball associat.
 • Treballadors autònoms que exerceixin una activitat professional conjuntament.
 • Treballadors autònoms inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.