Pròrroga fins el 30 de juny dels ERTO per força major i exoneracions de quotes de la Seguretat Social

En el BOE de el dia 13 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació. Resumin i destaquem el següent:

Pròrroga dels ERTO per força major i força major parcial:

 • Pròrroga fins el 30 de juny: Seguiran en situació de força major derivada del COVID-19 les empreses que haguessin presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major basada en el coronavirus, mentre durin les causes que no permetin la recuperació total o parcial de la seva activitat.
 • Reincorporació: Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat hauran d’anar reincorporant els treballadors en la mesura que siguin necessaris, prioritzant els ajustos en reducció de jornada.
 • Comunicació: Les empreses hauran de comunicar les reincorporacions a l’autoritat laboral en el termini de 15 dies. També ho hauran de comunicar al servei d’ocupació (SEPE).
 • Beneficis: Les empreses i els autònoms seguiran gaudint d’una exoneració de les quotes a la Seguretat Social.
 • Compromís de manteniment de la ocupació:  Amb la reincorporació a la feina de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla, s’entendrà que l’empresa ha complert la obligació de mantenir l’ocupació en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat.

 

Expedients de suspensió i de reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció iniciats entre el 13 de maig i el 30 de juny del 2020 per causes relacionades amb el coronavirus: Es continuaran tramitant amb aquestes especialitats:

 • Iniciació: La tramitació d’aquests expedients podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per força major.
 • Efectes: Quan l’expedient de regulació temporal d’ocupació per ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes d’aquell es retrotreu a la data de final de l’ERTO.

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació:  Es prorroguen fins el 30 de juny del 2020 les mesures de protecció als treballadors afectats pels ERTO basats en el coronavirus i fins el 31 de desembre del 2020 les mesures en favor dels treballadors fixes discontinus i dels que realitzin treballs fixes i periòdics.

 

Exoneració de les quotes empresarials a la Seguretat Social dels mesos de maig i juny en ERTO per força major TOTAL a causa del coronavirus:

 •  Empreses amb menys de 50 treballadors:  100%.
 • Empreses amb més de 50 treballadors: 75%.

 

Exoneració de les quotes empresarials a la Seguretat Social dels mesos de maig i juny en ERTO per força major PARCIAL a causa del coronavirus:

 • Pels treballadors que tornin a la seva activitat:
  • Empreses amb menys de 50 treballadors: Es produirà una exoneració de l’85% al ​​maig i de l’70% al juny.
  • Empreses amb més de 50 treballadors: Es produirà una exoneració de l’60% al maig i de l’45% al ​​juny.
 • Pels treballadors que no tornin a la seva activitat:
  • Empreses amb menys de 50 treballadors: Es produirà una exoneració de l’60% al maig i de l’45% al ​​juny.
  • Empreses amb més de 50 treballadors: Es produirà una exoneració de l’45% al ​​maig i de l’30% al juny.

 

Compromís empresarial de manteniment de la ocupació:

 • Aquestes mesures extraordinàries quedaran  subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.
 • Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.
 • No es considera incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix. En particular, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplert quan el contracte s’extingeixi per expiración de el temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata la activitat objecte de contractació.
 • No és aplicable el compromís de manteniment de l’ocupació en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l’article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
 • Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament de resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.