Noves mesures laborals i de la Seguretat Social relacionades amb el Covid-19. La prestació de cessament d’activitat es pagarà fins el 30 de juny.

En el  BOE del dia 27 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, amb efectes des del 28 de maig de 2020. Destaquem les següents mesures en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social:

Ocupació agrària: S’adopta mesures per facilitar la contractació de ma d’obra per la recollida de fruita de pinyol pels cultius d’estiu. També es facilita la contractació de treballadors en explotacions familiars.

Més cobertura al personal sanitari: S’amplia la cobertura al personal que presta servei als centres sanitaris o sociosanitaris Es reconeix així que les prestacions a aquest col·lectiu, quan hagi contret la COVID-19 es consideraran derives d’accident de treball i, en els casos de defunció, s’entendrà també que la causa és accident de treball, sempre que es produeixi en els cinc anys següents al moment en que se’ls hagués encomanat el virus,

Prestació per desocupació en el sector cultural: La prestació d’atur es podrà suspendre en el cas que es faci una feina per compte propi o d’altri i es reprendrà, pel temps que resti, una vegada finalitzada aquesta feina.

Aixecament de la suspensió de terminis en l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS): A partir de l’1 de juny tornen a comptar els terminis en les actuacions de la Inspecció.

Fons de garantia salarial:  Aquest organisme haurà de dictar resolució en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud i en els posteriors 10 dies s’hauran de notificar a l’interessat. Cas contrari, la sol·licitud s’entendrà estimada per silenci administratiu.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat: Les mútues continuaran pagant la prestació de cessament d’activitat fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, és a dir, fins al 30 de juny d’acord amb les previsions actuals. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Cotització en els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major (ERTO): S’estableix que no és possible aplicar exoneracions en les cotitzacions d’empreses sotmeses a ERTO vinculats a la COVID-19 sense complir el requisit de subministrar per mitjans electrònics les dades relatives a inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com els referits a la cotització i recaptació.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.