Covid-19. Reducció de jornada i suspensió dels contractes de treball a partir del 30 de setembre per força major a causa dels rebrots del virus

Donat que els ERTO per força major basats en la Covid-19 tenen prevista una durada com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha publicat una nota informativa amb pautes orientatives en relació a la suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a causa de rebrots de la Covid-19. Destaquem el següent:

Tramitació: La tramitació i autorització dels expedients de regulació d’ocupació per força major s’haurà de realitzar segons el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. Això implica que l’informe de la ITSS té caràcter preceptiu i haurà de ser remès com més aviat millor i que s’haurà de donar els següents requisits:

  • Ha d’existir un esdeveniment imprevisible, entès com a impossibilitat circumstancial de prevenir-lo.
  • Ha de ser irresistible o inevitable, emprant la diligència deguda que racionalment es pogués aplicar.
  • Ha de ser extern a la voluntat de l’empresari.
  • Ha d’impedir temporalment el compliment, en tot o en part, de l’obligació i provenir d’una causa estranya a la relació obligacional mateixa.
  • Ha d’existir una relació de causa efecte entre l’esdeveniment que revesteixi aquestes característiques i el compliment de l’obligació, total o parcial.”

 

Presumpció de causa de força major: El propi Reglament diu que es podrà considerar que concorre la força major quan no sigui possible el desenvolupament de l’activitat per noves restriccions o mesures de contenció.

Criteri de la Inspecció:

  • S’haurà de considerar en principi causa vàlida motivadora de l’expedient de regulació d’ocupació qualsevol tipus de restricció o mesura de contenció dictada per l’autoritat competent, sempre que afecti directament l’activitat d’un centre de treball, i així s’acrediti per l’empresa.
  • Caldrà que l’empresa acrediti, de la manera més objectiva i concreta possible, una correlació entre la causa (les restriccions o mesures de contenció) i la conseqüència (la impossibilitat de desenvolupar l’activitat). Deixant clar que “en els casos en què no s’acrediti aquesta correlació, i havent-hi reducció de l’activitat de l’empresa, ens podríem trobar davant un ERTO per altres causes, però no per causa de força major”.
  • Aquests ERTO són compatibles amb els expedients preexistents basats en les causes dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a la Covid-19, tant els de força major total com els de força major parcial i també són compatibles amb qualsevol altre expedient de regulació temporal d’ocupació preexistent que no estigui relacionat amb la COVID-19 i amb la regulació específica aprovada des de la declaració de l’estat d’alarma.”

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.