Els ERTO han estat prorrogats fins el 31 de maig

En el BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig.

 

Destaquem el següent:

 

Manteniment de la protecció

Pròrroga: La disposició contempla la pròrroga de tots els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19.

Protecció a més empreses: Es continua protegint empreses que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per l’expedient i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, si bé s’utilitzen criteris objectius més generosos per determinar aquests sectors, la qual cosa dóna lloc a la incorporació de nous CNAE, que impliquen que es protegeixi empreses que donen ocupació a gairebé 50.000 treballadors més.

Nous ERTO

Es preveu expressament la possibilitat que aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) es podran continuar beneficiant tant de la simplificació de tràmits  com de la possibilitat de tramitar una pròrroga presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Simplificació de tràmits

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o per limitacions, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per a passar de l’un a l’altre.

N’hi haurà prou si remeten una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO del qual és titular, i a la representació dels treballadors, per accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Mesures d’acompanyament

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació durant un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Mecanismes de protecció

Es continuarà aplicant l’exempció del període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als qui hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables als treballadors fixos discontinus (inclosa la prestació extraordinària) i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

Exoneracions aplicables

Les tipologies d’ERTO amb exoneracions fins al 31 de maig inclouen:

  • Sectors ultraprotegits: Aquests sectors, indicats a la llista de codis CNAE adjunta i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que en tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de treball. Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara hi entren nous sectors (5530 -càmpings i aparcament de caravanes-, 7734 – lloguer de mitjans de navegació- 9604 -activitat de manteniment físic-), mentre que en surten tres (1393 -fabricació de catifes-, 2431 -Estiratge en fred- i 3220 – Fabricació d’instruments musicals-).
  • ERTO d’impediment: Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per les restriccions administratives: Podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si en tenen 50 o més.
  • ERTO de limitació: Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats podran sol·licitar a l’autoritat laboral un “ERTO per limitacions”. En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins al 31 de maig destacant, a més, que començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.