Catalunya. Ajuts extraordinaris pel Covid-19 d’entre 2.000 i 30.000 €

Els ajuts estan adreçats a les petites empreses amb la finalitat de que mantinguin els llocs de treball que ara tenen en ERTO. La quantia de l’ajut és de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data de 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari. El tràmit per demanar l’ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.

 

En el DOGC del 8 de febrer de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts.

Qui en són els beneficiaris?

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en ERTO actiu a data 31/01/2021.

 • Petita empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €
 • Microempresa: persona física o jurídica amb menys de 10 treballadors i volum de facturació anual inferior a 2.000.000 €.
 • Cooperatives amb menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €.

Atenció. Aquests ajuts no els poden demanar autònoms a títol individual, ni les fundacions ni les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic.

 

Quins són els requisits per poder demanar l’ajut?
 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del nombre de treballadors, s’ha de tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

 

Quina quantitat té aquest ajut?

 

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari, i en el cas que presenti més d’una sol·licitud es tindrà en compte l’última presentada.

 

On puc veure tota la informació d’aquests ajuts?

En aquest enllaç: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/

 

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat enguany al CCAM o a altres organismes?

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

 

Quina documentació s’haurà de presentar per sol·licitar la subvenció?

Les sol·licituds es presentaran segons el model normalitzat que està a la disposició dels interessats a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

 

Quan puc presentar la sol·licitud?

El tràmit per demanar l’ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.

 

Quins són els criteris de concessió?

Sobre la base dels criteris de puntuació:

Es valoraran els següents criteris d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació en l’exercici 2020, respecte a l’exercici 2019:

0 punts.

 1. Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l’exercici de 2019, se’n calcularà el percentatge de disminució i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d’aquest percentatge:

Fins a 100 punts.

En aquells casos en què l’empresa fos creada amb posterioritat al 1 de gener de 2019, es procedirà pel càlcul de la facturació de la següent manera:

 • Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: es tindrà en compte la comparativa de la facturació de l’últim trimestre del 2019 versus la facturació de l’últim trimestre del 2020.
 • Empreses creades a partir del 1 d’octubre de 2019: es tindrà en compte la comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació del gener del 2021.

 

S’ha de justificar l’ajut?

No. Un cop valorat l’ajut i s’ha obtingut la condició de beneficiari directament es farà el pagament sense necessitat de presentar cap justificant.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.