Com queda el contracte fix-discontinu després de la reforma laboral?

La reforma laboral potencia el contracte fix-discontinu com a manera d’adaptar la contractació a activitats cícliques, estacionals o vinculades a activitats productives de temporada.

Destaquem el següent:

Els treballs han de ser intermitents però reiterats:

Aquesta tipus de contracte es pot utilitzar per cobrir una necessitat de treball que es repeteix de manera intermitent o per temporades, però de manera reiterada en el temps. Supòsits concrets en què pot subscriure aquest tipus de contracte:

  • Treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada. Si la necessitat es repeteix en dates certes, com passa sovint en el sector de l’hostaleria, caldrà subscriure aquest tipus de contracte i no l’indefinit a temps parcial, com passava fins ara.
  • Treballs de prestació intermitent: Es tracta de treballs que, sense ser estacionals, tenen períodes d’execució certs. Per exemple, una empresa que munta escenaris per a esdeveniments.
  • Treballs per cobrir la necessitat de mà d’obra vinculada a una contracta o subcontracta: Es requereix que la contracta formi part de l’activitat ordinària de l’empresa que presta el servei. Així, una empresa de seguretat contractada per un supermercat podrà subscriure contractes fixos-discontinus amb els treballadors destinats a aquest servei.

Requisits

  • Per escrit: El contracte s’ha de redactar per escrit i no pot ser verbal.
  • Crida: La crida s’haurà de realitzar per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància.

Característiques:

  • No es podrà donar de baixa al treballador mentre es mantingui la contracta, sinó només quan aquesta hagi finalitzat.
  • El període d’inactivitat quedarà limitat a l’espera entre contracta i contracta. Els convenis (exclosos els d’empresa) podran establir un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes. En defecte d’això, el màxim serà de tres mesos.

QUADRE RESUM DE NOVETATS

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.