Incrementat ell salari mínim fins els 1.000 euros mensuals.

L’increment del salari mínim interprofessional fins els 1.000 euros mensuals, tindrà efectes retroactius des del passat dia 1 de gener.

El BOE publica avui el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrer, que fixa el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2022 i estableix les quanties que han de regir des de l’1 de gener del 2022. Destaquem el següent:

Import del salari mínim:

L’SMI queda fixat en 1.000 euros mensuals distribuïts en catorze pagues, cosa que implica una retribució salarial de 33,33 euros al dia amb caràcter general.

Treballadors eventuals i temporers:

Els treballadors eventuals i temporeres els serveis dels quals no superin els 120 dies a la mateixa empresa percebran un mínim de 47,36 euros per jornada legal.

Empleats de la llar:

Els empleats de la llar hauran de percebre un mínim de 7,82 euros bruts per cada hora efectivament treballada.

Conseqüències en la nòmina

Retribucions inferiors als 14.000 € bruts anuals: La pujada dels salaris haurà de ser automàtica per a aquells treballadors que percebin quantitats inferiors als 14.000 euros bruts a l’any per una jornada completa.

Jornada: Les quantitats de l’SMI es calculen per a un contracte de 40 hores a la setmana, en cas de contracte a temps parcial s’ha de calcular la prorrata sobre la base del temps treballat.


Compensació i absorció: L’increment de l’SMI, igual que altres fixats per conveni col·lectiu, no repercuteixen o modifiquen el salari realment percebut per la persona treballadora, llevat que, en conjunt i en còmput anual, sigui inferior.

L’SMI és la retribució mínima bruta, raó per la qual l’art. 27.1 de l’Estatut dels Treballadors estableix que la revisió «no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals quan aquests, en conjunt i còmput anual, fossin superiors a aquell».


Increment de les cotitzacions socials: Una futura disposició sobre cotització incrementarà les aportacions a la seguretat social en la mateixa proporció que la pujada de l’SMI.


Retribucions en espècie: Per a la quantia del SMI no es computen les quantitats en espècie.

Embargaments: El salari mínim interprofessional, en la quantia, és inembargable (27.2 de l’ET).

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.