Nova llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

La nova llei per protegir la igualtat de tracte i la no discriminació té impacte en l’àmbit laboral, especialment en el cas de les baixes mèdiques i els acomiadaments.

El passat 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, que descriu els diferents tipus i supòsits de discriminació que poden apreciar-se, les mesures de defensa de la no discriminació i el règim d’infraccions i sancions en aquesta matèria. La gran novetat en l’àmbit laboral consisteix en que s’ha inclòs com un supòsit de discriminació «la malaltia o condició de salut, estat serològic o predisposició genètica a sofrir patologia i trastorns», extrem que fins al moment no estava reconegut com una de les causes de discriminació recollides en l’article 14 de la Constitució Espanyola, fet que tindrà un clar impacte en la qualificació dels acomiadaments que s’efectuen a treballadors que sofreixen algun tipus de quadre patològic o mèdic i, especialment, als treballadors que es troben en situació de baixa per incapacitat temporal (IT) en l’empresa.

En l’àmbit laboral, la norma incorpora una sèrie de previsions, entre les quals destaquem les següents:

Igualtat de tracte i prohibició de discriminació

 • No es podran establir limitacions, segregacions o exclusions per a l’accés a l’ocupació per compte d’altri, inclosos els criteris de selecció, en la formació per a l’ocupació, en la promoció professional, en la retribució, en la jornada i altres condicions de treball, així com en la suspensió, l’acomiadament o altres causes d’extinció del contracte de treball.
 • S’entendran discriminatoris els criteris i sistemes d’accés a l’ocupació, o en les condicions de treball que produeixin situacions de discriminació indirecta.
 • L’ocupador no podrà preguntar sobre les condicions de salut de l’aspirant al lloc.
 • La representació legal dels treballadors i l’empresa vetllaran pel compliment del dret a la igualtat de tracte i no discriminació i, en particular, en matèria de mesures d’acció positiva i de la consecució dels seus objectius.

Responsabilitat social

Les empreses podran assumir la realització d’accions de responsabilitat social consistents en mesures per a promoure condicions d’igualtat de tracte i no discriminació de les quals informarà els representants dels treballadors. Aquestes accions podran ser concertades amb la representació dels treballadors. Les empreses podran fer ús publicitari de les seves accions de responsabilitat en matèria d’igualtat.

Garanties

 • Responsabilitat per l’incompliment: L’incompliment de les mesures preventives i d’aquelles que siguin adequades per al cessament de les situacions discriminatòries, donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, si és el cas, penals i civils pels danys i perjudicis que puguin derivar-se.
 • Obligació de reparar el mal causat: La persona física o jurídica que causi discriminació repararà el mal causat proporcionant una indemnització i restituint a la víctima a la situació anterior a l’incident discriminatori, quan sigui possible. Seran igualment responsables del mal causat els ocupadors quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produeixi en el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions previstes en el paràgraf precedent.
 • Nul·litat: Seran nuls de ple dret les disposicions, actes o clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació.
 • Tutela judicial: El dret a la tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no discriminació comprendrà mesures necessàries per posar fi a la discriminació, dirigides al cessament immediat, mesures cautelars, indemnització dels danys i perjudicis causats i el restabliment de la persona perjudicada.
 • Inversió de la càrrega de la prova: D’acord amb el que es preveu en les lleis processals i reguladores dels procediments administratius, quan la part al·legui discriminació i aporti indicis fundats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, prou provada, de les mesures adoptades i de la seva proporcionalitat.

Autoritat independent

Es crea l’Autoritat independent per a la igualtat de tracte i la no discriminació, encarregada de protegir i promoure la igualtat de tracte i no discriminació tant en el sector públic com en el privat.

Sancions

La llei també recull el règim d’infraccions i sancions en aquesta matèria (títol IV) si bé s’ha de tenir en compte que en l’ordre social el règim aplicable serà el regulat per la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social i, en relació amb les persones amb discapacitat, s’aplicarà el que es preveu en la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.