Procediment de valoració de llocs de treball pels plans d’igualtat que afecta a empreses amb 50 treballadors o més

La valoració de llocs de treball, indispensable per fer l’auditoria retributiva que forma part del pla d’igualtat, es pot fer a través del procediment específic aprovat en l’Ordre PCM/1047/2022, que va entrar en vigor el passat 4 de novembre.

Les empreses amb 50 treballadors o més estan obligades a fer una auditoria salarial  i, per a això, han d’haver realitzat prèviament una valoració de llocs de treball. Aquesta valoració té com a finalitat determinar el valor real dels llocs i poder analitzar, després d’això, si existeixen bretxes salarials entre dones i homes, no només dins dels mateixos llocs de treball sinó també dins dels que tenen un valor comparable i, si és el cas, definir mesures correctores coherents.

Procediment de valoració de llocs de treball

El Govern ha aprovat un procediment específic de valoració de llocs, validant així l‘eina informàtica i la seva guia d’ús desenvolupades pel Ministeri de Treball i Economia Social i l’Institut de les Dones.

L’Ordre estableix que la valoració de llocs que s’hagi fet amb aquesta eina es considera que reuneix els requisits formals establerts en el Reial decret 902/2020 esmentat.

No obstant això, l’aplicació del procediment de valoració de llocs de treball aprovat per l’Ordre, així com aquesta eina, són d’ús voluntari, perquè es pot optar per usar un altre sistema, sempre que compleixi amb els requisits legalment exigibles.

L’aprovació de l’Ordre coincideix amb una campanya activa de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar el grau de compliment de les empreses de les seves obligacions en matèria d’igualtat (entre altres, comptar amb un pla d’igualtat que compleixi els requisits legalment exigibles, dur a terme el registre retributiu anual, tenir un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre altres).

Per això, és altament recomanable que aquelles empreses que encara no compleixin de manera satisfactòria amb les seves obligacions en aquesta matèria comencin a treballar-hi amb urgència per evitar la possible imposició de sancions, així com la impossibilitat per a contractar amb les administracions públiques en cas de no comptar amb pla d’igualtat i reforçar, al seu torn, la reputació de les empreses i el seu compromís en matèria d’igualtat, diversitat i sostenibilitat.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.