Normes de cotització a la Seguretat Social per a l’any 2023

Entres les noves normes de cotització a la Seguretat Social per el 2023 destaquem la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions.

Publicada en el BOE l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener amb la normativa de cotització a la Seguretat Social per l’exercici 2023. Introdueix el “mecanisme d’equitat intergeneracional” que consisteix en una cotització addicional per tal de garantir el finançament de les pensions. Aquesta mesura vol preparar-se per les jubilacions que es produiran entre 2030 i 2040, quan es jubilarà la majoria de les persones de la generació “baby boom” i consisteix en un recàrrec del 0,6% que s’aplicarà sobre la base de cotització a la Seguretat Social per a contingències comuns sempre que hi hagi obligació de cotitzar per jubilació.

Destaquem el següent:

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Bases màxima i mínima de cotització:

 • Base màxima: 4.139,40 euros/mes
 • Base mínima: 1.166,70 euros/mes

 

Tipus de cotització:

CONTINGÈNCIA EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Mecanisme d’equitat intergeneracional 0,50 0,10 0,60
Hores extraordinàries (força major)
12,00 2,00 14,00
Resta d’hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30

Accidents de treball i malalties professionals:  S’aplicarà la tarifa vigent sense canvis.

 

Supòsits especials de cotització:

 

Cotització per a incapacitat temporal per a contingències comuns a partir de l’edat de jubilació: 1,55%: 1,30% a càrrec de l’empresa i 0,25% a càrrec del treballador. Aquests tipus reduïts afecten a:

 • Treballadors amb seixanta-cinc anys, i trenta-set anys i nou mesos o més de cotització.
 • Treballadors amb seixanta-sis anys i dos mesos, amb menys trenta-set anys i sis mesos de cotització.

 

Contractes temporals de durada determinada inferior a trenta dies: Cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresari, a la finalització del contracte.

 

REGIM ESPECIAL D’EMPLEATS DE LA LLAR

 

Bases de cotització:

Tram Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r Fins a 269,00 250,00
2n Des de 269,01 fins a 418,00 357,00
3r Des de 418,01 fins a 568,00 493,00
4t Des de 568,01 fins a 718,00 643,00
Des de 718,01 fins a 869,00 794,00
Des de 869,01 fins a 1.017,00 943,00
Des de 1.017,01 fins a 1.166,70 1.166,70
Des de 1,166,71 Coincident amb la retribució mensual

Tipus de cotització:

Contingències comunes: 28,30% (23,60% a càrrec de l’ocupador, 4,70% a càrrec de l’empleat), igual que en l’exercici anterior.

Contingències professionals; s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i la quota resultant anirà a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Reducció: Des de l’1 de gener de 2023 és aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial.

Mecanisme d’equitat intergeneracional: 0,6% (0,5%  a càrrec de l’ocupador i 0’1% a càrrec de l’empleat)

 

TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS (RETA)

 

Bases de cotització:

Trams rendiments nets 2023

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda Tram 1 <= 670 751,63 849,66
Tram 2 > 670 i <= 900 849,67 900
Tram 3 > 900 i < 1.166,70 898,69 1.166,70
Taula general Tram 1 >= 1.166,70 i <= 1.300 950,98 1.300
Tram 2 > 1.300 i <=1.500 960,78 1.500
Tram 3 > 1.500 i <=1.700 960,78 1.700
Tram 4 > 1.700 i <=1.850 1.013,07 1.850
Tram 5 > 1.850 i <=2.030 1.029,41 2.030
Tram 6 > 2.030 i <=2.330 1.045,75 2.330
Tram 7 > 2.330 i <=2.760 1.078,43 2.760
Tram 8 > 2.760 i <=3.190 1.143,79 3.190
Tram 9 > 3.190 i <=3.620 1.209,15 3.620
Tram 10 > 3.620 i <= 4.050 1.274,51 4.050
Tram 11 > 4.050 i <=6.000 1.372,55 4.495,50
Tram 12 > 6.000 1.633,99 4.495,50

Tipus de cotització:

CONTINGÈNCIA TIPUS DE COTITZACIÓ
CONTINGÈNCIES COMUNES (excepte per incapacitat temporal -IT- si ja es cobreix en un altre règim) 28,30%
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS 1,30%

(Incapacitat temporal:0,66 i Incapacitat permanent, mort i supervivència 0,64)

MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL 0,6% sobre la base per contingències comunes

INCAPACITAT TEMPORAL                                                                                 1,56%,

Normes especials de cotització:

 • No declarants per IRPF: Familiars de l’autònom, treballadors per compte propi agraris, directius i gerents en societats de capital i autònoms que no hagin presentat declaració per IRPF: no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant 2023.
 • Cotitzants per bases superiors: Autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzessin per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments: podran mantenir durant l’any 2023 aquesta base de cotització, o una d’inferior, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.
 • Venda ambulant:
  • Autònoms dedicats a la venda ambulant: podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77% de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda.
  • Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant: tindran dret a una reducció del 50% de la quota a ingressar.
 • Pluriactivitat: Dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 15.266,72 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

 

CONTRACTES FORMATIUS

Ens referim als  contractes per a la formació i l’aprenentatge encara en vigor i als contractes per a la formació en alternança,.

A) Quan la base per contingències comunes no superi la base mínima mensual de cotització s’aplicarà una quota única mensual per cada contingència, del següent import:

 • Contingències comuns:  56,71 euros, dels quals 47,28 euros seran a càrrec de l’empresari i 9,43 euros, a càrrec del treballador.
 • Contingències professionals:  6,51 euros a càrrec de l’empresari.
 • Fons de garantia salarial: 3,59 euros a càrrec de l’empresari
 • Formació professional: 1,99 euros (1,76 per a l’empresari i 0,23 per al treballador).

B) Quan la base mensual superi la mínima, s’aplicaran els següents tipus de cotització:

 • Contingències comuns: 28,30%
 • Contingències professionals i altres: S’aplicarà els tipus generals.
 • Mecanisme d’equitat intergeneracional: 0,6%

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat