Hauran de cotitzar a la Seguretat Social els treballadors autònoms que no arribin al salari mínim ?

S’han de donar d’alta en el Règim d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), els treballadors que  realitzin de forma habitual una activitat per compte propi.

Amb la implementació del nou règim de cotització a la Seguretat Social en funció dels ingressos hi qui opina que TOTS els treballadors per compte propi hauran de cotitzar al RETA amb independència de quin sigui el seu nivell d’ingressos, mentre que fins ara  sols havien de cotitzar els qui tenien ingressos superiors al salari mínim (SMI). Per la nostra part opinem el següent:

Qui està obligat a cotitzar en el RETA ?

La solució es la dona l’ Art. 305 de la Ley General de la Seguridad Social:

“1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo”.

La jurisprudència ha vingut declarant que el requisit d’habitualitat es donava quan el treballador autònom tenia uns rendiments superiors al SMI i que, per tant, si els seus rendiments eren inferiors es podia presumir que l’activitat no era habitual i quedava exclòs del RETA.

Quins canvis ha introduït el Real Decreto Ley 13/2022 ?

Aquesta norma estableix un nou sistema de cotització en funció dels ingressos del treballador autònom i inclou una taula reduïda per ingressos nets inferiors als 670 euros mensuals. També inclou una disposició transitòria amb aquest text”

“Disposición transitoria cuarta. Garantía de mantenimiento de la base mínima de cotización a efectos de pensiones para los trabajadores autónomos con menores ingresos.

A los trabajadores autónomos en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a 31 de diciembre de 2022, cuyos ingresos en cómputo anual durante 2023 y 2024 se encuentren dentro de los tramos establecidos en la tabla reducida de la disposición transitoria primera, se les aplicará durante seis meses en cada uno de estos ejercicios de una base mínima de cotización de 960 euros a efectos del cálculo de las pensiones del sistema, aunque elijan una base de cotización inferior para esos años.”

En la nostra opinió ….

El que es rellevant per determinar si s’ha de cotitzar o no al RETA es que l’activitat per compte propi es realitzi de forma habitual, personal i directa.

Es probable que a la vista de del RDL 13/2022 es modifiqui el criteri actual de la jurisprudència i es determini que si es dona el requisit d’habitualitat s’haurà de cotitzar en el RETA encara que els rendiments del treballador autònom no arribin al SMI.

Per tant, aconsellem gestionar l’alta en el RETA si el treball per compte propi es habitual, personal i directe, amb independència de quin sigui el nivell d’ingressos.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

 

 

No obstant el que diuen, no penso que sigui clar que es pugui exigir el RETA a qui no realitzi de forma habitual una activitat econòmica per compte propi.

 

– El nou sistema de cotització ha estat implementat per un RDL (el 13/2022) però de cap manera pot derogar l’article 305 de la LGSS que exigeix l’habitualitat com a requisit per causar alta en el RETA. El transcric …

Artículo 305 LGSS . Extensión

 

– El que ha vingut interpretant la jurisprudència es que l’import de la retribució (inferior al SMI) era un indici de que la activitat era esporàdica o ocasional i no habitual. 

 

– En definitiva, la regulació no ha canviat (Art. 305 LGSS), el RDL 13/2022 (no la modifica) però el que pot canviar es la jurisprudència en entendre que s’ha de veure si l’activitat es o no habitual , amb independència de quina sigui la retribució.