Canvis en les bonificacions de contractes de treball a partir de l’1 de setembre

L’1 de setembre han entrat en vigor noves bonificacions per als contractes de treball.

L’1 de setembre han entrat en vigor les noves bonificacions per als contractes de treball que contempla el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral.

Requisits de les empreses per ser beneficiàries de les bonificacions:

 • Que es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Que es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajuts públics i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.
 • No haver estat exclòs d’accés a ajuts, subvencions, bonificacions per la comissió d’infraccions greus o molt greus d’acord amb la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre Social.
 • Comptar amb un Pla d’igualtat per a les empreses de més de 50 treballadors (aquest requisit s’entén complert amb la inscripció obligatòria en registre públic de conformitat amb el que es preveu en l’article 11 del Reial decret 901/ 2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball).
 • Mantenir al destinatari de l’incentiu almenys tres anys des de la data d’inici del contracte o transformació. A l’efecte de mesurar el manteniment d’ocupació no es tindrien en compte les extincions per causes objectives, acomiadaments disciplinaris no declarats o reconeguts improcedents, acomiadaments col·lectius, dimissió, jubilació, mort, incapacitat, resolució del període de prova, expiració del contracte de formatiu, fi de crida del contracte fix discontinu i contractes de discapacitats de centres especials que passin a ser contractats per una empresa. En cas que s’incompleixi el manteniment d’ocupació, l’empresa haurà de retornar tots els beneficis aplicats en les quotes, amb recàrrec i interessos de demora.

Exclusions

Els incentius a la contractació no s’aplicaran en determinats supòsits, com les contractacions fetes amb empleats que en els dotze mesos anteriors haguessin prestat serveis en la mateixa empresa en relació laboral indefinida -o en els últims sis mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu- o treballadors que hagin estat baixa amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs -excepte quan sigui acomiadament improcedent o col·lectiu-.

Algunes de les principals bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social

 • Contractació indefinida de treballadors readmesos després d’haver cessat en l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta: 138 euros al mes durant 2 anys. Aquesta bonificació també es aplicable a persones més grans de 55 anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, així com a persones més grans d’aquesta edat que recuperin la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa.
 • Contractes de durada determinada que se subscriguin amb desocupats per a substitució de treballadors en supòsits determinats: 366 euros al mes. La durada coincideix amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació o, si és el cas, la situació d’incapacitat temporal
 • Treballadors substituïts durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable de la cura del menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural: 366 euros al mes. La durada coincidirà amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació.
 • Supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional: 138 euros al mes. Durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció.
 • Contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social: 128 euros al mes durant 4 anys.
 • Contractació indefinida de desocupats de llarga durada: 110 euros al mes durant 3 anys.
 • Contracte de formació en alternança: Bonificació de 91 euros al mes de la quota empresarial i de 28 euros al mes de la quota obrera durant la vigència del contracte.
 • Transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada: Bonificació de 128 euros mensuals en cas d’homes i de 147 euro mensuals en cas de dones, durant 3 anys.
 • Transformació en indefinits de contractes de relleu: Bonificació de 55 euros mensuals en cas d’homes i de 73 euros mensuals en cas de dones, durant 3 anys.
 • Contractació indefinida o la incorporació com a soci en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses: 138 euros mensuals durant 3 anys o durant la seva vigència, si la persona té discapacitat.
 • Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística: Bonificació de 262 euros mensuals en es mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix-discontinu.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assesors.cat.