Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Des de l’1 de gener del 2024 totes les empreses hauran de donar d’alta en la Seguretat Social als becaris, independentment que realitzin pràctiques remunerades o no.

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març estableix que, amb efectes des de l’1 de gener de 2024, s’inclouran en el sistema de Seguretat Social als alumnes que facin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació. Inicialment s’havia previst que aquesta mesura entrés en vigor el proper mes d’octubre, però finalment no entrarà en vigor fins a 2024.

D’aquesta manera, tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir d’aquesta data, independentment de si les pràctiques són o no remunerades.

Estudiants beneficiats:

  • Estudiants universitaris:  Inclou tant els que cursen títols oficials de grau i màster, doctorat, com aquells que cursen títols propis de la universitat (màsters de formació permanent, diplomes d’especialització o diplomes d’expert.)
  • Alumnes de formació professional: S’exclou els alumnes de formació professional intensiva.

Acció protectora:

  • Pràctiques remunerades: S’exclou la protecció per desocupació i la cobertura del fons de garantia salarial.
  • Pràctiques no remunerades: S’exclou la protecció per desocupació i la cobertura del fons de garantia salarial i la protecció per incapacitat temporal per contingències comunes.

Obligacions davant la Seguretat Social:

  • Pràctiques remunerades: Les obligacions recauen en l’entitat que finança el programa de formació.
  • Pràctiques no remunerades: Les obligacions corresponen a l’empres excepte acord en contra en el conveni de cooperació. L’entitat responsable ha de comunicar els dies efectius de pràctiques.

Cotització a la Seguretat Social:

S’aplica una reducció del 95% a les quotes per contingències comunes.

Retroactivitat:

Aquells qui es trobaven en la situació descrita abans de l’entrada en vigor de la normativa podran subscriure un conveni especial, permetent el còmput de la cotització per períodes de formació o pràctiques realitzades abans d’aquesta data, fins a cinc anys màxim.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.