entrada exempple

Es obligat que les empreses registrin la jornada de tots els seus treballadors. Publicat el criteri tècnic de la Inspecció de Treball sobre registre de jornada

Tal com varem informar en el seu dia, des del passat 12 de maig totes les empreses estan obligades a registrar la jornada dels seus treballadors. Ara la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada. Destaquem el següent:

  • Treballadors a jornada completa: Les actuacions subjectes a la interpretació del present criteri tècnic es refereixen als contractes de treball a jornada completa, sense perjudici del que s’assenyala en la llei respecte als contractes a temps parcials.
  • El registre de jornada ha de garantir el control del temps de treball: La gestió del registre és una obligació de resultat que comporta haver d’establir fàcticament un registre, i no és una opció per a l’empresari. No es tracta d’una fi en si mateix, sinó d’un instrument per al control de la normativa del temps de treball.
  • No s’exigeix el registre de les interrupcions o pauses dintre la jornada: El criteri aclareix que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament, i no s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses a l’inici i final de la jornada que no tinguin el caràcter de temps efectiu de treball. Ara bé, si el registre no recull una visió adequada i completa del temps de treball es podria presumir que la jornada comprèn tot el temps des de l’inici a la finalització de la jornada registrada, i correspondrà a l’ocupador l’acreditació que no és així.
  • El registre pot ser electrònic o manual: S’ha de tractar d’un sistema objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori, amb independència que s’utilitzin mitjans electrònics, telemàtics o merament manuals.
  • El registre s’ha de fer un cop realitzada la jornada de treball: El registre de la jornada no s’entendrà compliment amb la mera exhibició d’un horari, del calendari laboral o els quadrants. Aquests proporcionen una previsió de les hores de treball però s’exigeix que el registre es realitzi després de la seva realització.
  • El registre s’ha de conservar documentat, sigui en mitjans físics o electrònics: Respecte a la manera de conservació del registre, és vàlid qualsevol medi físic o de qualsevol altre tipus, però ha de ser documentat, per la qual cosa en aquells casos en què el registre es realitzi per mitjans electrònic o informàtics, la Inspecció podrà requerir la impressió dels registres, la seva descàrrega o subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable. No se’n requereix la totalització, és a dir, no és necessari que l’empresa faci la suma de les jornades realitzades i d’aquesta informació a la Inspecció.
  • Els treballadors tenen dret a consultar el registre de jornada: El registre ha de ser accessible en qualsevol moment no només per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, també quan així sigui sol·licitat pels treballadors o els seus representants, i físicament ha d’estar i romandre en el centre de treball o ser accessible des d’ell de forma immediata. Això no implica l’obligació de lliurament d’una còpia del registre, tret que així ho prevegi el conveni col·lectiu o pacte exprés sobre aquest tema.
  • Règim sancionador: Es tipifica com a infracció greu la transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.