Els convenis col·lectius recuperen la ultraactivitat indefinida; el conveni d’empresa deixa de ser prevalent en matèria salarial; desapareix el contracte per obra o servei; la contractació temporal es podrà justificar per circumstàncies de la producció o per substitució del treballador; s’opera un canvi de model...

A partir de l’1 de gener, les pensions contributives de la Seguretat Social es revaloraran un 2,5 % per a l’any 2022. Aquest augment serà el mateix per als pensionistes de classes passives....

S'està tramitant el projecte de LLei d'start-ups emergents per als emprendors. Entre les mesures fiscals, podem destacar que es redueix el tipus impositiu de l’impost sobre societats del 25 % al 15 % en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, i s’eleva...