blog corredoria d'assegurances 3 girona i figueres | RM Assessors

“Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic i no cal que les signin””

El Tribunal Suprem, en sentència del 1 de desembre del 2016 ha declarat que el lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s’ha de fer en el model corresponent, però que la llei no estableix en quin suporti s’ha de lliurar i l’empresari pot decidir de forma unilateral el canvi de format, de paper a digital,  encara que contravingui la pràctica seguida fins al moment en l’empresa.

El Tribunal Suprem modifica la doctrina sobre aquest tema que va plasmar en una sentència de 22 de desembre de 2011 on defensava que la previsió legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines. El Suprem explica que ha canviat el criteri “a la vista del temps transcorregut des que es va dictar la sentència i de la generalització de la utilització del suport informàtic en lloc del suport paper per emmagatzemar i comunicar dades, documents, decisions, etc. utilitzat profusament tant en l’àmbit privat com en l’Administració Pública”.

En definitiva, s’admet que el treballador no signi el duplicat del rebut de salaris quan quedi constància del seu abonament mitjançant el comprovant que expedeix l’entitat bancària.

La sentència conclou que “el lliurament del rebut en suport informàtic compleix la finalitat del lliurament al treballador de còpia del rebut de salaris que, tal com consta en l’exposició de motius de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, és garantir la constància de la percepció pel treballador de les quantitats liquidades i la deguda transparència en el coneixement per part seva dels diferents conceptes d’abonament i descompte que conformen la liquidació”. L’operació, que abans consistia a obrir la bústia mitjançant una clau, ara es realitza introduint en el terminal informàtic el número de DNI i la clau, fet que no suposa cap perjudici al treballador.

I afegeix, a més, que aquest canvi de suport no li suposa al treballador cap perjudici ni molèstia, ja que «no es pot qualificar d’onerós el fet que si el treballador vol una còpia de la seva nòmina en suport paper hagi de donar l’ordre d’imprimir i esperar breus segons al fet que la impressió s’efectuï».

Per tant, d’això es dedueix  que l’empresari que pretengui el canvi de format ha de posar a la disposició dels treballadors afectats els mitjans informàtics (ordinadors, tauleta, mòbil) i una impressora per que es puguin imprimir el seu rebut de salari.

assegurances3

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat; o a montsepla@rm-assessors.cat