“Reformes urgents i importats de la regulació del treball autònom. Es permet compatibilitzar treball i jubilació”

En el BOE del dia 25.10.2017 ha estat publicada la Ley 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, que inclou novetats molt importants pels treballadors autònoms. Va entrar en vigor el passat dia 26 d’octubre, si bé algunes de les mesures no entraran en vigor fins el 2018. Resumim i destaquem el següent:

SEGURETAT SOCIAL. COTITZACIÓ I AFILIACIÓ:

 • El recàrrec per ingressar les quotes de la Seguretat Social fora de termini serà del 10%: A partir del dia 1.1.2018 el recàrrec per ingressar fora de termini les quotes de la Seguretat Social, tant si son del Règim General com del RETA, passarà a ser del 10% en lloc del 20% com era fins ara.
 • Devolució de quotes en supòsits de pluriactivitat: Fa referència als treballadors autònoms que son a la vegada treballadors per compte aliena i que, per tant, cotitzen simultàniament en el dos règims de la Seguretat Social. S’estableix que tindran dret a la devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s’estableixi, anualment, en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el RETA per contingència comuna. La devolució es practicarà abans de l’1 de maig de l’exercici següent. (Aquest dret ja es venia reconeixent cada any en la Llei de Pressupostos  Generals de l’Estat, però ara ha quedat definitivament incorporat a la Llei General de la Seguretat Social).
 • Es podrà canviar de base cotització al RETA (Règim especial de Treballadors Autònoms) quatre vegades l’any: Els autònoms podran canviar de base de cotització amb efectes des del dia primer dia d’abril, de juliol, d’octubre i de gener. En l’actualitat es permeten 2 canvis l’any. El canvi s’haurà de demanar dintre el trimestre anterior.
 • La cotització en el RETA podrà ser per dies i no per mesos: L’afiliació i fins a tres altes/baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l’activitat respectivament i s’haurà de cotitzar només pels dies en situació d’alta i no pel mes complet.
 • Tarifa plana de 50 € mensuals pels autònoms que emprenguin i reprenguin una activitat per compte propi a partir del dia 1.1.2018:   Els treballadors autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, tindran dret a:
  • Cotitzar per una tarifa plana de 50 € mensuals durant 12 mesos.
  • A les següents reduccions i bonificacions una vegada esgotat el termini inicial dels primers 12 mesos: :
   • Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents.
   • Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents.
   • Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents.
   • En cas de discapacitats o víctimes de violència domèstiques o terrorisme, un 50% durant 48 mesos
  • Els treballadors autònoms que siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, podran aplicar, a més de les reduccions i bonificacions anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 % en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació, fins a completar un màxim de 36 mesos entre totes les bonificacions i reduccions.
 • Bonificació del 100% de la quota en diferents situacions, entre les quals la guarda de menors fins els 12 anys (abans 7 anys): Amb afectes des del 26.10.2017, en les situacions de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acollida o risc durant l’embaràs o la lactància natural es manté la bonificació del 100% de la quota d’autònoms (homes o dones), a aplicar sobre la base mitjana dels últims dotze mesos, amb la novetat que s’amplia l’edat del menor que pot donar aquest dret, passant dels actuals 7 anys a 12 anys. La bonificació serà compatible també amb la bonificació que correspongui al treballador que el substitueixi si escau mitjançant un contracte d’interinitat (100% de totes les quotes).
 • Tarifa plana de 50 € mensuals per les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina després del cessament de l’activitat per maternitat, adopció, guarda, acollida i tutela. Amb efectes des del 26-10-2017, les treballadores autònomes que es reincorporin després d’alguna d’aquesta situació, dins dels dos anys següents al cessament, tindran dret a una bonificació de la quota de contingències comunes (inclosa IT) que quedarà fixada en 50 euros/mes durant un període de no més de 12 mesos següents a la reincorporació (quan optin per cotitzar per la base mínima).
 • Bonificació del 100% per a la contractació de familiars o parella de fet del treballador autònom. Amb efectes des del 26-10-2017 s’incorpora una nova bonificació del 100% de la base de cotització per contingències comunes, durant 12 mesos, per la contractació indefinida de familiars (cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau). Ara s’inclou, a més, com a possible destinatari de la bonificació a la parella de fet (sempre que no estigui casada amb una altra persona), amb qui convisqui l’autònom de manera estable durant almenys 5 anys. La situació s’acreditarà mitjançant certificat d’empadronament o document públic de constitució de la parella. Requisits de la bonificació:
  • Que l’empresa mantingui el nivell d’ocupació aconseguida amb la contractació en els 6 mesos posteriors.
  • Que l’empresa no hagi extingit contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris reconeguts o declarats judicialment improcedents en els 12 mesos anteriors a la contractació.
 • Els treballadors autònoms que ocupin 10 treballadors o més hauran de cotitzar per una base mínima més elevada: Els treballadors autònoms que ocupin 10 o més treballadors per compte aliena i també els que siguin administradors socials, hauran de cotitzar per una base mínima més elevada que es fixarà cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
 • Contractació de fills dels treballadors autònoms que siguin majors de 30 anys i discapacitats: Amb efectes des del dia 26.10.2017, l’autònom també podrà contractar, en règim general, els fills més grans de 30 anys amb una discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65% sempre que causin alta per primera vegada en el sistema.

PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL:

 • Base reguladora de les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat: Amb efectes des de l’01-03-2018 s’aclareix el sistema de càlcul del subsidi que serà equivalent al 100% de la base reguladora consistent en la suma de les bases de cotització dels 6 últims mesos dividides entre 180, o entre els dies que correspongui de no haver romàs d’alta durant tot aquest període.
 • Compatibilitat de la pensió de jubilació i la realització de feines per compte propi: Amb efectes des del 26.10.2017 es podrà compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte propi. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri.
 • Accidents dels treballadors autònoms ocorreguts en itinerància (anant o venint des del domicili al lloc de treball): Amb efectes des del 26.10.2017. s’entendrà com a lloc de la prestació del treball l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. DESPESES DEDUÏBLES A PARTIR DE 1.1.2018, EN EL REGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA.

 • Assegurances de malaltia: Assegurances de malaltia pagades pel contribuent en la part que correspongui a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell. El límit de deducció serà de 500€ per cada una de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 per cada una amb discapacitat.
 • Despeses de l’habitatge en el qual es dugui a terme una activitat econòmica: En cas d’afectació parcial de l’habitatge habitual a l’activitat econòmica, les despeses de subministres (aigua, gas, electricitat, telefonia, internet) de l’esmentat habitatge es podran deduir aplicant el 30% a la proporció dels m2 de l’habitatge destinats a l’activitat i respecte la superfície total del mateix, excepte que es pugui acreditar un percentatge superior o inferior.
  • Atenció: És necessari que l’autònom revisi la seva declaració censal de l’IAE per cerciorar-se que l’adreça de l’activitat declarada coincideixi amb la del seu local, nau o oficina. Per tant, en cas que no coincideixi l’adreça declarada a efectes fiscals serà recomanable que es realitzin les gestions tributàries necessàries.
 • Despeses de manutenció (dietes): Les despeses de manutenció (dietes) del propi autònom com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat econòmica, sempre que es realitzin a establiments de restauració i/o hostaleria i s’abonin utilitzant un mitjà de pagament electrònic amb els límits dels treballadors. Els indicats límits són:
  • Pernoctant en municipi diferent:
   • Espanya: 53,34 €/dia.
   • Estranger; 91,35 €/dia
  • Sense pernoctació:
   • Espanya: 26,67 €/dia.
   • Estranger: 48,08 €/dia.

TREBALLADORS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS (TRADE): Els treballadors autònoms econòmicament dependents hauran d’incorporar obligatòriament, dins de l’àmbit de l’acció protectora de la Seguretat Social, la cobertura de la incapacitat temporal i dels accidents de treball i malalties professionals.

Elektro-Installation, Messgerät

Assessorem els treballadors autònoms i els ajudem en les seves gestions. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258 o por correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.