Coronavirus (10). Mesures de protecció a empreses, autònoms i col·lectius vulnerables. Moratòria pel pagament de les quotes de la Seguretat Social i del RETA

El RDL 11/2020, del 31 de març, publicat en el BOE d’avui, 1 d’abril, aprova noves mesures per protegir a empreses, autònoms, empleats de la llar, arrendataris i altres col·lectius vulnerables. Entrada en vigor el dia 2 d’abril. Destaquem el següent:

Mesures de suport adreçades a famílies i col·lectius vulnerables

 

Beneficiaris de les mesures de suport d’aquest apartat: Les persones que no puguin pagar la renda dels lloguers dels seus habitatges per trobar-se en situació de vulnerabilitat per la COVID-19 i que no tinguin alternativa d’allotjament.

Concepte de vulnerabilitat:

 • Als efectes d’obtenir moratòries o ajuts en relació al contracte de lloguer: La definició de vulnerabilitat consta a l’article 5 de la norma que estem comentant.
 • Als efectes de la moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecari: La definició de vulnerabilitat consta a l’article 16 de la norma que estem comentant.
 • Per la resta de qüestions derivades del coronavirus: El concepte de vulnerabilitat econòmica està definit a l’art. 9 del RDL 8/2020.

 

Desnonaments d’habitatge: Es suspenen durant 6 mesos des de l’entrada en vigor de l’alarma. Es a dir, fins el 14 de setembre del 2020.

Renovació automàtica dels contractes de lloguer:

 • Afecta a: Contractes de lloguer que vencin en els tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta norma.
 • Durada: Aquesta pròrroga serà de sis mesos i s’hi mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.

 

Moratòria en el pagament de la renda: S’estableix una moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells arrendataris en situació de vulnerabilitat, l’arrendador dels quals sigui un gran tenidor d’habitatge, tant públic com privat. S’entén com a tal a qui posseeixi més de deu immobles:

 • Durada: La moratòria en el pagament de la renda es prolongarà mentre duri l’estat d’alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos.
 • Retorn: Una vegada superada aquesta situació, l’inquilí retornarà la quota o quotes no pagades al llarg d’un període no superior a tres anys, sense que se li pugui aplicar cap mena de penalització ni interessos.
 • Moratòria en cas que l’arrendador NO sigui un gran tenidor: l’inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda amb les següents conseqüències:
  • L’arrendador tindrà set dies per a acceptar la proposta, proposar una alternativa o rebutjar-la.
  • En el cas que no hi hagués acord, l’inquilí  podrà sol·licitar un crèdit finalista a una entitat de crèdit, sense interès i amb l’aval de l’Estat, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys.

 

Moratòria en el pagament de les hipoteques sobre l’habitatge habitual i altres crèdits en favor de les persones vulnerables, inclòs autònoms:

 • Ampliació: S’amplia a tres mesos la moratòria en el pagament de la hipoteca que inicialment era de un mes (Art. 8 i següents del RDL 8/2020).
 • Documentació: Per acreditar la vulnerabilitats s’haurà de presentar la documentació que es relaciona a l’art. 17 de la norma que comentem si bé, de moment, la majoria de documents es podrà substituir per una declaració responsable mentre  no es puguin aportar,
 • Autònoms: S’afegeix els treballadors autònoms entre els col·lectius que es poden beneficiar d’aquesta moratòria.
 • Crèdits i préstecs no hipotecaris: S’estableix la possibilitat d’una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, inclosos els crèdits al consum.

 

Els autònoms es podran beneficiar del bo social elèctric:

 • Concepte: El bo social es un descompte important a la factura de la llum en favor de les persones vulnerables.
 • Ampliació: S’amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social elèctric com ara els autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïts els seus ingressos en més d’un 75%. En aquest cas hauran de complir els requisits de l’art. 28 de la norma que comentem.

 

Subministraments energètics i d’aigua en llar: Es prohibeix la suspensió dels subministraments si no es per motius de  seguretat.

 

Empleats de la llar:

 • Subsidi: Es crea un subsidi extraordinari temporal per a empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o que se’ls hagi extingit el contracte com a conseqüència de la COVID-19.
 • Retroactivitat: L’import d’aquesta prestació, que té caràcter retroactiu si la causa és l’actual crisi sanitària, serà l’equivalent a un 70% de la base reguladora de l’empleada.
 • Compatibilitat: El subsidi serà compatible amb el manteniment d’altres activitats, sense que, en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l’import del salari mínim interprofessional.

 

Subsidi extraordinari d’atur pels treballadors amb contracte temporal:

 • Beneficiaris: Persones que tinguessin un contracte temporal de durada d’almenys dos mesos que s’hagués extingit després de la declaració de l’estat d’alarma i que no arribin al període de cotització mínim per percebre una prestació per desocupació
 • Subsidi; Equivalent al 80% de l’import mensual de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
 • Requisits d’accés: En funció de la situació de rendes de la llar familiar.

 

Mesures de suport adreçades a les empreses i als autònoms

 

Empreses i autònoms podran demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social l’ajornament de les quotes que hagin de pagar en el mes d’abril:

 • S’ha de tractar d’empreses i autònoms afectats pel coronavirus.
 • Els qui ho demanin no podran tenir cap altra ajornament en vigor.
 • S’ha de demanar dintre el 10 primers dies naturals d’abril per tal que no se’ls hi facturi la quota.
 • S’aplicarà a l’import ajornat un interès reduït del 0,5%.

 

Moratòria pel pagament de les quotes de la Seguretat Social d’empreses i autònoms, que s’haurien d’ingressar en els mesos de maig, juny i juliol:

 • No s’aplicarà interès ni recàrrec.
 • Les quotes es podran satisfer sis mesos després del moment en que corresponia pagar-les.
 • L’aplicació de la moratòria s’haurà de demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social dintre els 10 primers dies naturals del terminis reglamentaris d’ingrés. (No obstant s’admetrà la sol·licitud de moratòria dels mesos posteriors a aquell en que es faci la sol·licitud).
 • La moratòria no serà d’aplicació a les empreses a qui s’hagi exonerat del pagament de quotes a causa d’un ERTO (o ERTE) per força major derivada del coronavirus.
 • Aquesta moratòria serà compatible amb l’ajornament de les quotes del d’abril, de l’apartat anterior, que podran demanar durant els períodes de pagament de maig i juny.

 

Mesures de protecció als consumidors

 

Contractes de compravenda de béns i de prestació de serveis que siguin impossibles de complir a causa de l’estat d’alarma:

 • Els consumidors podran exercir el dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies.
 • En els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el servei es pugui tornar a prestar amb normalitat, sense que això suposi la rescissió del contracte.

 

Serveis prestats per diversos proveïdors (per exemple, viatges combinats):

 • El consumidor podrà optar per sol·licitar el reemborsament o fer ús del bo que li lliurarà l’organitzador o, si escau, el detallista.
 • Aquest bo el podrà utilitzar en el termini d’un any des de la conclusió de l’estat d’alarma.
 • En cas que no s’utilitzi durant aquest període, el consumidor podrà exercir el dret de reemborsament.

 

Flexibilització en matèria de subministraments per autònoms i empreses:

 • Modificacions en els contractes de subministrament d’electricitat i gas natural: Es facilita modificar els contractes i els tràmits de reduccions de potència i canvis de companyies subministradores.
 • Suspensió de les factures d’electricitat, gas natural i derivats del petroli: Els autònoms i les empreses podran demanar a les companyies subministradores que suspenguin el pagament de factures corresponents a períodes de facturació que incloguin dies integrats a l’estat d’alarma. El deute s’inclourà en les factures del sis mesos posteriors al final de l’estat d’alarma, per parts iguals.

 

Ampliació dels terminis d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge

 

Còmput de termini en qualsevol procediment del que pugui derivar efectes desfavorables o de gravamen per l’interessat:

 • El termini es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb independència de el temps que hagi transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.
 • El que s’ha dit s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.

 

Especialitats en l’àmbit tributari:

 • Des del 14 de març (declaració de l’estat d’alarma) fins el 30 d’abril, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions econòmic administratives començarà a comptar-se des del 30 d’abril de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits on s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits on no s’hagués notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació. Idèntica mesura serà aplicable quan es tracti de la reclamació contra els actes de les hisendes locals.
 • El període comprès entre els dies 14 de març fins el 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans econòmic-administratius. També queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets previstos a la normativa tributaria.

 

Treballadors autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat: Podran abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.

 

Els autònoms i les empreses podran flexibilitzar el pagament dels subministres bàsics: S’estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

Altres mesures

 
 Disponibilitat dels plans de pensions: S’amplien els supòsits en els quals es poden rescatar les aportacions realitzades a plans de pensions, de manera que hi podran recórrer les persones que estiguin immerses en un expedient de regulació temporal d’ocupació i els autònoms que hagin cessat la seva activitat com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Compatibilitat en determinats casos del subsidi per cura de menors amb la prestació d’atur: Serà compatible la percepció del subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, amb la percepció de la prestació per desocupació que com a conseqüència de la reducció de la jornada, afectada per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Reunions virtuals de les persones jurídiques de dret privat: Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma es permet que les societats, cooperatives, fundacions i associacions puguin reunir per mitjans telemàtics i complint determinats requisits les seves assembles i òrgans de govern, mentre duri l’estat d’alarma.

Els nostres serveis son essencials i seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

D