Protecció de dades personals. Prevenció del coronavirus. Control de la temperatura de clients i empleats en els comerços, centres de treball i altres establiments.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat en data de 30 d’abril de 2020,  en relació amb el control de la temperatura tant a empleats com a clients o visitants per part de comerços, centres de treball i altres establiments, partint de la premissa que la temperatura és una dada de caràcter personal especialment protegida En el comunicat s’expressen uns criteris bàsics que resumim a continuació:

Control de la temperatura dels empleats: Podria estar justificat per l’obligació de compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. De totes maneres, aquesta actuació haurà d’estar sotmesa a determinats requisits, com la necessària participació de personal sanitari, mesures de seguretat, limitació del tractament, etc. En aquest sentit recomanem contactar amb l’empresa que se n’encarrega de la vigilància de la salut del personal.

Control de la temperatura de clients o visitants:

  • Únicament es podria realitzar aquest tipus de proves si es publica una norma de caràcter obligatori per part de les autoritats de salut que estableixi la forma, els requisits i les mesures de seguretat que s’hauran d’aplicar.
  • En algun cas, que serà necessari analitzar de manera individualitzada, es podria justificar en el compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals. Això no succeirà en tots els casos, sinó que només quan el contacte entre el client i els empleats sigui més estret i en atenció a les altres circumstàncies existents. A més, serà necessari valorar si existeixen altres mesures menys invasives de la intimitat.

 

Recordem: Tota empresa que faci servir dades personals de terceres persones en la seva activitat ve obligada a adaptar els seus processos a les directrius de la Llei Orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD) i al Reglament General de protecció de dades (RGPD), que estableixen sancions molt elevades en cas d’incompliment. Un dels aspectes claus es la seguretat de la informació que implica:

  • Analitzar els riscos.
  • Avaluar i registrar els fitxers.
  • Crear un document de seguretat.
  • Auditar i fer el manteniment del sistema.

Som Gestors Administratius i us podem ajudar a protegir les dades de la vostra empresa. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.