Arrendament d’habitatges: Més dificultats pels arrendadors

El Diari Oficial de la Generalitat del 7 de març publica la Llei 1/2022 que ha entrat en vigor el 8 de març i modifica la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, la Llei 24/2015, de mesures per afrontar la pobresa energètica, i la Llei 4/2016 de protecció a persones en risc d’exclusió. Destaquem el següent:

Modificacions de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Incompliment de la funció social de la propietat: Es considerarà que hi ha incompliment de la funció social de la propietat quan un habitatge estigui desocupat de manera permanent i injustificada durant un període de més de dos anys. No es considera causa justificada la ocupació il·legal ni la transmissió de la propietat a favor d’una persona jurídica.

Utilització anòmala d’un habitatge: Es considera utilització anòmala d’un habitatge la desocupació permanent i injustificada. S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats que estiguin destinats a habitatge amb més del 80% de les obres de construcció executades quan hagi transcorregut més de dos anys des de que hagués finalitzat el termini per acabar-les.

Registre de gran tenidors que siguin persona jurídica: Es crea el registre de grans tenidors d’habitatge al qual s’han d’inscriure les persones jurídiques que tinguin aquesta condició. La inscripció al Registre s’ha de fer fins el 8 d’abril com a data límit, que també han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge el nombre i la relació d’habitatges de que son titulars.

Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

S’amplia el concepte de “gran tenidor” d’habitatge: Es passa a considerar grans tenidors d’habitatge les persones jurídiques que tenen la titularitat de més de deu d’habitatges. (Fins ara, 15 habitatges eren el mínim per que una societat fos considerada “gran tenidor”). En conseqüència i en línies generals, a partir d’ara es consideren grans tenidor d’habitatge:

 • Les entitats financeres, les filials immobiliàries d’aquestes entitats, els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius.
 • Les persones jurídiques que siguin titulars de més de deu habitatges.
 • Els fons de capital risc i de titulització d’actius.
 • Les persones físiques que siguin propietàries de més de quinze habitatges, o copropietàries si la seva quota de participació en la comunitat representa més de 1.500 metres quadrats de sòl destinat a habitatge.

Obligació d’oferir o renovar lloguer social:

 • S’ha d’oferir lloguer social abans d’interposar demandes judicials per reclamar deutes hipotecaris i demandes de desnonament per a finalització de contracte o per manca de contracte en determinades circumstàncies.
 • Els contractes de lloguer social s’hauran de renovar obligatòriament si al final de la seva durada els ocupants de l’habitatge segueixen dins els paràmetres legals d’exclusió residencial.
 • Les obligacions d’oferir i de renovar un lloguer social són aplicables també en el cas que els procediments judicials corresponents s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i encara estiguin en tramitació.

Modificació de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial

Expropiació temporal d’habitatges buits per causa d’interès social: Per poder aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la propietat caldrà la concurrència dels requisits següents:

 • Que els immobles estiguin situats en les àrees de demanda residencial forta i acreditada, o en els municipis que el Govern declari per decret, atenent les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges disponibles.
 • Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius.
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors
Som administradors de finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís.

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.