Pròrroga de la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge que impedeix pujades superiors al 2% des d’avui i fins el 31 de desembre de 2022

Segons ens informa el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, el BOE d’ahir diumenge publica el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per fer front a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna.

Destaquem:

Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge

L’arrendatari podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en l’actualització anual de la renda que procedeix-hi fins el 31 de desembre de 2022, en les següents condicions

   a) En cas que l’arrendador sigui un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat a la data d’actualització del contracte. Si no hi ha aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda queda subjecte a aquesta mateixa limitació.

     S’entendrà com a gran tenidor als efectes d’aquest article la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-ne en tot cas garatges i trasters.

    b) En cas que l’arrendador no sigui un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts. En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui al darrer índex que estigués publicat a la data d’actualització del contracte.

Entrada en vigor

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, avui, 27 de juny.

 Entrada en vigor


Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, avui, 27 de juny.

Enllaços

Al Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557

Som Agents de la Propietat Immobiliària i Administradors de Finques. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.