Hisenda prepara nous models d’informació sobre les criptomonedes

Es preveu l’aprovació del model 721 sobre monedes virtuals situades a l’estranger.

Destaquem el següent tot remarcant que es tracta d’un projecte que encara no es efectiu.

Quan s’entén que una criptomoneda és a l’estranger?

Quan la persona, entitat o establiment permanent que els custodiï proporcionant serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, així com per a mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes, no estigués obligat a declarar l’IRPF o els imposts sobre societats, sobre patrimoni o sobre la renda de no residents.

Qui haurà de presentar el model 721?

Els particulars que operin amb criptomonedes a l’estranger, els beneficiaris, autoritzats i apoderats.

Quina informació s’haurà d’incloure en el model 721?

Entre altra informació, caldrà incloure:

  • Dades personals del declarant: número d’identificació fiscal, nom i cognoms, adreça, número de telèfon.
  • Nombre de monedes de l’inici i les que queden en el balanç final a 31 de desembre, deixant constància de les que s’han rebut i les que s’han enviat.
  • Unitats de moneda virtual declarades (cotització mitjana a 31 de desembre).
  • Informació sobre la plataforma que custodia els actius (nom, domicili, NIF o número d’identificació al país de residència).
  • Codi del país de residència fiscal del subjecte o entitat en qüestió.
  • Codi del país en el qual es trobi “el domicili de la persona o entitat” que proporciona aquests serveis de salvaguarda.
  • Claus públiques vinculades a la moneda virtual objecte de declaració i que identifiquen el moneder electrònic del declarant en el qual es troba la criptomoneda en qüestió.

Com es valoraran els actius?

Es prendrà la cotització mitjana a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o, en defecte d’això, s’utilitzaran els mecanismes comunament utilitzats de valoració que proporcionin una estimació raonable del valor de mercat en euros.

Quan s’haurà de presentar la declaració?

La primera presentació del model 721 serà la corresponent a l’exercici 2022 que s’haurà de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.