Arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2022. Nosaltres la iniciarem el proper 24 d’abril.

Un any més als contribuents se’ns acosta l’hora de retre comptes amb Hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni. Aquest any inclou algunes novetats com els límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, modificacions en el mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) o les novetats en la deducció per maternitat en situacions legal de desocupació així com el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.

Destaquem els següents aspectes a tenir en compte en les declaracions dels impostos sobre la renda i el patrimoni de l’exercici 2022:

Termini de presentació de les declaracions

Des de l’11 d’abril i  fins al 30 de juny de 2023, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des de l’11 d’abril fins al 27 de juny de 2023, tots inclosos.

Nosaltres, per qüestions logístiques, iniciarem la preparació de les declaracions a partir del 24 d’abril.

 

Fraccionament del pagament

Els contribuents podran fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l’import del deute tributari resultant de la seva declaració de l’IRPF, en dues parts: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració a ingressar com a màxim el 30 de juny, i la segona, del 40 per 100 restant a ingressar  fins al 6 de novembre de 2023, inclusivament.

 

Obligació de presentar declaració de renda

En general, estan obligades les següents persones físiques:

 • Perceptors de rendiments de treball d’un sol pagador per import anual superior a 22.000 €
 • Perceptors de rendiments de treball de més d’un pagador per import anual superior a 14.000 € sempre que la suma dels imports rebuts del segon i restants pagadors no superi en conjunt els 1.500 €.
 • Perceptors d’altres rendiments per import superior a 1.000 € anuals.

 

Principals novetats en les declaracions del 2022

Noves exempcions

 • Els complements d’ajuts a la infància que rebin els beneficiaris de l’ingrés mínim vital.
 • Les indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l’accident del vol GWI9525.
 • Les subvencions i ajuts concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis.

Rendiment d’activitats econòmiques. Mòduls. Reducció general

Reducció general: s’eleva del 5 al 15 per 100 la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2022 pels contribuents en estimació objectiva

Activitats agrícoles i ramaderes. Compensació per increment de despeses

 • Es podrà aplicar les següents reduccions  sobre el rendiment abans d’amortitzacions:
  • 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola.
  • 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.
 • Es podrà aplicar els següents índex corrector sobre el rendiment net:
  • 0,50 per pinsos adquirits a tercers.
  • 0,75 sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica. A més, s’elimina el requisit que el consum elèctric diari mitjà, en termes d’energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb més consum sigui, almenys, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu.

Ajuts de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

En el cas que el perceptor vingui obligat a declarar, haurà d’incloure aquest concepte en la seva declaració com a guany patrimonial.

Bo Cultural Jove

Es tracta d’un ajut per un import màxim de 400 € que es concedeix per una única vegada i els beneficiaris del qual són aquells joves que compleixin divuit anys durant l’any 2022 i que compleixin determinats requisits.Les persones que estiguin obligades a declarar l’hauran d’incloure en la seva declaració com a guany patrimonial.

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

El límit general passa de 2.000 a 1.500 euros, mentre que s’eleva de 8.000 a 8.500 euros l’increment addicional d’aquest límit i no només mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja va succeir en 2021, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin d’igual o inferior import a la respectiva contribució empresarial.

Deducció per residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma durant els períodes impositius 2022 i 2023

Els residents a la illa de La Palma podran aplicar la deducció prevista per als residents a Ceuta i Melilla.

Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges

S’amplia un any més l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció del 20, 40 o 60 % de l’import invertit en obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i s’exclou de tributació determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

Deducció per maternitat

Per als períodes impositius 2020, 2021 i 2022,es va estendre l’àmbit d’aplicació de la deducció per maternitat a les dones que, a partir de l’1 de gener de 2020, es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Situació legal de desocupació per suspensió del contracte de treball (ERTO amb suspensió total – Víctimes de violència de gènere).
 • Període d’inactivitat productiva, en cas de ser treballadores fixes-discontínues.
 • Prestació per cessament d’activitat, per a treballadores autònomes a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

Nou impost temporal de solidaritat a les gran fortunes

Es tracta d’un nou impost regulat per la Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha creat l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d’ara endavant “IGF”), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l’impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

L’impost es configura amb caràcter temporal i, en principi, resultarà d’aplicació exclusivament per als exercicis 2022 i 2023.

S’assenyala que la quota íntegra d’aquest impost conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

Així mateix, i amb la finalitat d’evitar situacions de doble imposició, s’estableix que de la quota de l’IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l’IP.

El caràcter complementari amb l’impost sobre el patrimoni s’aconsegueix en l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes mitjançant la deducció en la quota efectivament satisfeta en aquest impost, al marge de les deduccions i bonificacions aplicades. Tot això per evitar l’efecte de doble imposició, ja que els subjectes passius de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

Impost sobre el Patrimoni

Estan obligats a declarar els subjectes passius que la seva quota tributària, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.

Criptomonedes: Destaquem que des del 2021 s’ha inclòs en la declaració un apartat específic per identificar els imports en monedes virtuals.

 

Documentació que cal tenir a punt per poder confeccionar les declaracions

Clicant en el següent enllaç tindre accés a un llistat on es detalla la documentació i la informació necessària en funció de les circumstàncies de cada contribuent:

Evidentment, no ens calen aquelles dades de que ja disposem per haver-les utilitzades en anteriors declaracions ni aquelles que podem reclamar que ens faciliti l’Agència Tributària.

En tot cas, destaquem el següent:

 • Criptomonedes: En cas de venda o traspàs de moneda virtual, s’haurà d’informar data i valor d’adquisició i data i valor de transmissió. A més qui vingui obligat a declarar l’Impost de Patrimoni haurà d’informar la moneda virtual de que sigui titular a 31.12.2022.
 • Arrendament d’immobles: S’haurà d’informar el número de DNI de l’arrendatari i la data de contracte en el cas que aquestes dades siguin diferents a les consignades en la declaració de l’any anterior.
 • Certificats amb contingut fiscal: Haurà de facilitar els certificats amb contingut fiscal de l’exercici 2022 que li hagin enviat els seus pagadors (empresaris, retenidors, Seguretat Social, arrendataris, etc).
 • Identificació: Haurà de facilitar el número del DNI de les persones que integrin la seva unitat familiar (esposa i fills), en el cas que ja no es disposi d’aquestes dades i informar de la possible variació de les circumstàncies familiars.

Tant mateix, demanarem directament a l’Agència Tributària la informació fiscal dels clients que ens hagin autoritzat amb aquesta finalitat.

Som assessors fiscals. Us podem assessorar i confeccionar les vostres declaracions. Informeu-vos trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.